MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ŠKOLSKÝ PORIADOK
Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho § 153 od. 1. Školský poriadok rešpektuje Pracovný poriadok zriaďovateľa - mesta Spišská Nová Ves, Pracovný poriadok zamestnávateľa - Správy školských zariadení Spišská Nová Ves a Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení MŠ SR č. 2010-8851/18548:1-141. Školský poriadok je zosúladený s Prevádzkovým poriadkom materskej školy a prihliada na špecifické podmienky školy.

Deti sa schádzajú v MŠ ráno od 6.30 hod. v 1. triede, kde má službu striedavo určená učiteľka a o 7.00 hod. si ich prevezme triedna učiteľka. Aj pri rozchádzaní po 16.00 hod. až do 16.30 hod. sú deti sústredené v 1. triede, predtým si ich rodičia preberajú v triede, ktorú dieťa navštevuje. Spôsob dochádzky dohodne rodič s riaditeľkou školy, alebo s učiteľkou v  triede. Výnimku pri stravovaní dohodne rodič s riaditeľkou a vedúcou školskej jedálne.
Ráno je potrebné priniesť dieťa do MŠ do 8:00 hod.

Konzultačné hodiny u riaditeľky školy sú denne od 10.00 do 13.00 hod.
Konzultačné hodiny u vedúcej školskej jedálne sú denne od 9.30 do 15.00 hod.

Prosíme rodičov, aby poplatky spojené s pobytom dieťaťa v MŠ uhrádzali do 10-tého v kalendárnom mesiaci, aby mohli byť ďalej odovzdané podľa pre nás záväznej vyhlášky.


Úplné znenie školského poriadku je uvedené v sekcii Tlačivá a dokumenty
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.