MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Riaditeľstvo školy v spolupráci s vedúcou ŠJ určuje tieto spoločné zásady:
Zariadenie školského stravovania poskytuje doplnkové stravovanie a obedy žiakom materskej školy, stravovanie zamestnancov a iných dospelých osôb.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:

Stravníci od 2 - 5 rokov  1,77 € (desiata 0,34, obed 0,80, olovrant 0,23 + 0,40 príspevok na obnovu inventára)
Predškoláci - dotácia 1,20 €, doplatok 0,57 € (obed 0,17 + 0,40 príspevok na obnovu inventára)
Zamestnanci (obed)        2,66 €
Cudzí stravníci (obed)    2,66 € (1,26 obed + 1,40 režijné náklady)
Výšku stravného určuje Mesto Spišská Nová Ves vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach v Dodatku č.1.
Jedálny lístok počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke obsahuje:
a) dve hlavné mäsové jedlá,
b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok.Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.