MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ČO PONÚKAME
Materská škola Komenského 25 v Spišskej Novej Vsi
-  umožňuje zaškolenie detí vo veku 2,5 až 6 rokov
-  má zriadenú prípravnú triedu pre 6 ročné deti, ktoré plnia bohatý program pre vstup do základnej školy
-  prostredníctvom kvalifikovaných učiteliek, realizujeme Štátny vzdelávací program a Školský vzdelávací program ,,Naša škola všestrannosti“
-  poskytuje deťom dostatok pohybu v cvičebni, ktorá je vybavená vhodným telovýchovným náčiním a náradím
-  má rozľahlú školskú záhradu, kde sa realizujú rôzne športové a pohybové aktivity počas celého školského roka
-  veľmi aktívne spolupracuje s partnerskou Základnou školou na Komenského ul. 2, rôznymi formami v priebehu celého školského roka
-  úzko spolupracuje s Maticou slovenskou - členka MS realizuje besedy s predškolákmi o živote známych osobností slovenských dejín
-  škola organizuje náučnú besedu so zubárkou MUDr. Máriou Košalovou na tému starostlivosť o zuby
-  spolupracuje s CVČ Adam pri organizovaní Mestskej športovej olympiády a ďalších akciách a podujatiach pre deti
-  spolupracuje so Spišskou knižnicou - prípravou nadaných deti v prednese poézie a prózy a následnej účasti na súťaži:,, Mám básničku na jazýčku“
-  realizuje oboznamovanie s anglickým jazykom kvalifikovanou pedagogičkou, formou krúžkovej činnosti
-  škola poskytuje pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou individuálnu logopedickú starostlivosť, ktorú vykonáva školský logopéd
-  primeranou formou umožňuje deťom prvý kontakt s počítačom, a tvorivú prácu s interaktívnou tabuľou
-  podľa plnenia Školského vzdelávacieho programu  a v súlade s ním priebežne sa deti zúčastňujú rôznych náučných exkurzii
-  každoročne organizuje podujatia pre deti  zo sídliska Mier i z MŠ z mesta pod názvom Deň spevu a tanca a Mestská športová olympiáda deti materských škôl
-  organizuje doplnkové aktivity:
    a)  oboznamovanie detí s lyžovaním a plávaním,
    b)  škola v prírode,
    c)  basketbalovú prípravu v športovej hale
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.