MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PLÁN SPOLUPRÁCE MŠ a ZŠ KOMENSKÉHO - 2019/2020
Obsah a formy spolupráce sú zamerané:  
-  na plynulý a prirodzený prechod šesťročných detí do základnej školy, zabezpečenie ich  úspešnej adaptácie v novom prostredí, pochopenie odlišného štýlu práce v základnej škole  a následné dosahovanie želateľných výchovno-vzdelávacích výsledkov prvákov,
-  na rozvoj pohybových schopností detí MŠ prostredníctvom športovo-pohybových aktivít,
-  na prvé stretnutia predškolákov s PC a oboznamovanie sa s možnosťami jeho používania,
-  na zabezpečenie účasti detí a žiakov na podujatiach a programoch pripravovaných ZŠ a MŠ.
                                                          
Plánované aktivity :
1. Konzultácie učiteliek MŠ s učiteľkami 1. ročníka ZŠ o aktuálnych otázkach nového  štátneho a školského  vzdelávacieho programu v MŠ a ZŠ ( klady, problémy, skúsenosti a pod.).  
Termín : priebežne 2019/2020
2. Prvé stretnutia predškolákov s PC a oboznamovanie sa s možnosťami jeho používania v MŠ a ZŠ.
Termín : priebežne 2019/2020
3. Oboznamovanie 5-6 ročných detí s anglickým jazykom prostredníctvom učiteľky 1.stupňa.
Termín : od 10/2019-6/2020                                                  
4. Poskytnutie telocvične Základnou školou Komenského 2 v určenom termíne pre detí 4-6 ročné.
Termín: 10/2019- 6/2020                                            
5. Účasť učiteliek tried 1. ročníka a zástupcu ZŠ na stretnutí s rodičmi deti  4.  triedy MŠ
zameranom  na zápis detí do základnej školy a poskytnutie informácií rodičom detí.
Termín : január 2020                                                             
6. Účasť žiakov 1. ročníka ZŠ na kultúrnom programe deti MŠ v kine Mier: Deň spevu a tanca.  
Termín : apríl 2020                                                               
7 Organizačná pomoc žiakmi 9. ročníka pri usporiadaní 13. ročníka Mestskej športovej olympiády detí materských škôl ( technické zabezpečenie a asistencia pri rozhodcoch ).
Termín : máj 2020                                                                
8. Spoločná hodina v triede 1. ročníka ZŠ - čo už vedia naši prváci, zoznámenie sa detí MŠ so ZŠ. 
Termín : máj 2020                                                         
9. Pri príležitosti MDD si deti navzájom pripravia vlastnoručne zhotovený darček.
Termín : jún 2020                                                                                             
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.