MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OZNAMY
26.10.2020 - Jesenné prázdniny - ZMENA!
Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia MŠ SR z dňa 23.10.2020 sa jesenné prázdniny vzťahujú aj na všetky materské školy, t. j. 30.10. (piatok) a 02.11.2020 (pondelok) a taktiež aj 06.11. (piatok) a 09.11.2020 (pondelok). V pondelok po testovaní sledujte na našej web stránke pokyny o organizácii našej MŠ na nasledujúci týždeň. Prosíme rodičov, aby prípadnú karanténu a to nielen teraz po celoplošnom testovaní, ale aj počas trvania tohto epidemiologického stavu, oznámili tr. učiteľovi alebo p. riaditeľke.

13.10.2020 - Jesenné prázdniny
Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia mesta Spišská Nová Ves sa prerušuje prevádzka materských škôl počas jesenných prázdnin t. j. 29.10 a 30.10.2020. Po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu protiepidemiologických opatrení.   

30.09.2020 - Oznam pre rodičov 3. triedy
Na základe rozhodnutia RUVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi sa povoľuje od 01.10.2020 znovuotvorenie 3. triedy, nakoľko testy na Covid-19 u všetkých detí aj učiteliek boli negatívne.    

21.09.2020 - POKYNY PRE RODIČOV - aktualizácia
Milí rodičia, prosím preštudujte si v prílohe aktualizované pokyny a organizačné opatrenia na základe rozhodnutia Ministerstva školstva. [tu].

28.08.2020 - POKYNY PRE RODIČOV v šk. roku 2020/2021
Milí rodičia, prosím preštudujte si v prílohe pokyny a organizačné opatrenia v šk. roku 2020/2021 [tu].
Príloha č. 3 [tu]

OZNAM - Prevádzka MŠ od 15.06.2020
Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ od 15.06.2020 bude od 06.30 - 16.30 hod. bez limitovaného počtu detí v triedach.
Ráno sa deti od 06.30 - 07.00 hod nebudú schádzať v 1. triede, ale každé dieťa pôjde do svojej triedy.
Popoludní od 16.00 hod bude 1. trieda zberná pre deti, ktoré ostávajú v MŠ do 16.30 hod.
Prosíme rodičov, aby ráno a popoludní pri vchádzaní do budovy použili vchod "A" a pri vychádzaní z budovy vchod "B".

OZNAM - Letná prevádzka
Oznamujeme rodičom, že v MŠ Komenského 25 bude prevádzka počas letných mesiacov podľa počtu nahlásených detí. Deti počas letnej prevádzky môžu byť v triedach rôznych vekových skupín. Triedne učiteľky budú kontaktovať rodičov detí, ktoré v júni MŠ nenavštevujú.
Poplatok počas šk. prázdnin vychádza z VZN 4/2017 - Dodatok č.2 k všeobecnému záväznému nariadeniu o určení výšky príspevkov v školách a šk. zariadeniach, t. j.:
- 2 - 3 ročné deti 40,00 € /mesiac
- 3 - 5 ročné deti 40,00 € /mesiac
Prevádzka MŠ sa bude riadiť hygienicko-epidemiologickými opatreniami podľa vyvíjajúcej sa situácie.

OZNAM - Organizácia a opatrenia v MŠ od 01.06.2020
Milí rodičia, prosím preštudujte si v prílohe organizačné pokyny a opatrenia výchovy a vzdelávania v MŠ v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami. [tu]

OZNAM - Obnovenie prevádzky 
Oznamujeme rodičom, že od 01.06.2020 sa obnovuje prevádzka MŠ Komenského 25, ktorá bude v čase od 07.00 hod do 16.00 hod. V týchto dňoch prebieha zisťovanie záujmu rodičov o nástup detí do MŠ, pričom je určený max. počet detí v jednej triede na 15. Momentálne sa pripravujú podmienky a hygienicko-epidemiologické opatrenia na spustenie prevádzky, preto prosíme rodičov, aby priebežne sledovali informácie na našej webovej stránke, kde budú opatrenia a ďalšie pokyny postupne uverejňované.

OZNAM - Hry a aktivity pre deti
Milí rodičia, vzhľadom na súčasnú situáciu Vám ponúkame zaujímavé tipy a inšpirácie na hry a aktivity pre Vaše deti.

vzdelávacie programy:
- pre mladšie deti [tu]
- pre staršie deti [tu]  - je potrebné zadať heslo: ucimesadoma (na spustenie programu nie je potrebné registrovať sa ako žiak)

webové stránky:
- naše deti detičky [tu]
- pre učiteľky [tu]
- krokotak [tu]
- eduworld [tu]

pracovné listy na stiahnutie:
- počty [tu]
- písaná reč [tu]
- písmenkovo [tu]
- v sieti [tu]
- jarná knižka [tu]
- povolania [tu]

rozprávky na počúvanie [tu]


OZNAM - Zápis detí do MŠ
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Celé znenie oznamu a priložených tlačív si môžete prečítať kliknutím na príslušný odkaz. [Oznam] [Žiadosť o prijatie] [Lekárske potvrdenie]

OZNAM
Dňa 26.03.2020 vydalo Ministerstvo školstva SR rozhodnutie o zmenách a opatreniach súvisiacich s mimoriadnou situáciou zapríčinenou ochorením COVID-19. Celé znenie si môžete prečítať [tu].

OZNAM
Na základe rozhodnutia krízového štábu SR bude prevádzka MŠ naďalej prerušená až do odvolania.

OZNAM
Na základe rozhodnutia vedenia mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od piatku 13. marca 2020 bude MŠ po dobu dvoch týždňov zatvorená, teda do 27. marca. O obnovení prevádzky Vás budeme včas informovať.

19.02.2020 - K A R N E V A L
Všetkým deťom na známosť sa dáva, že v stredu 19.02. sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva. Nech si na tú oslavu, deti pripravia karnevalové masky a dobrú náladu.

24.01.2020 - Oboznamovanie sa s lyžovaním
Deti predškolského veku sa zúčastnili oboznamovania sa s lyžovaním v Levočskej doline v dňoch od 20.01. do 24.01.2020. Počas týchto piatich dní si deti pod vedením skúsených inštruktorov osvojovali základné lyžiarske zručnosti. Zdokonaľovali sa v jazde šikmo svahom, trénovali oblúky v pluhu, prenášanie váhy tela na lyže, zabrzdenie v pluhu a jazdu na vleku. V posledný deň sa uskutočnili preteky t.j. jazda po vyznačenej dráhe, pričom deti prišli povzbudiť aj ich rodičia. Deti boli ocenené okrem pekných a nezabudnuteľných zážitkov aj medailami, diplomami a sladkosťou. [foto]

05.12.2019 -
Mikuláš
Aj tento rok deti s napätím očakávali návštevu Mikuláša. Všetci sme sa zhromaždili sa v 4. triede a načúvali, kedy cingkot zvončeka ohlási jeho príchod. A ten sa čochvíľa ozval a do triedy vstúpil Mikuláš. Deti ho privítali básničkami, pesničkami a s radosťou prijali od neho sladkú maškrtu. Mikuláš deťom prisľúbil, že ak budú poslúchať aj budúci rok, znova k nám s radosťou zavíta. [foto]     

19.11.2019 -
Dopraváčik
Dňa 19.11.2019 si všetky deti našej škôlky preverili a zopakovali svoje vedomosti z dopravnej výchovy a to prostredníctvom stanovíšť, ktoré boli vytvorené v jednotlivých triedach. Stanovištia boli zamerané na plnenie rôznych úloh, napr.: triedili dopravné prostriedky podľa miesta pohybu a dopravné značky podľa tvaru, zopakovali si telefónne čísla tiesňovej linky, "hasili" požiar, riadili cestnú premávku, správne prechádzali cez cestu, jazdili na bicykli, kolobežke atď. Takouto hravou formou si deti svoje poznatky a vedomosti z dopravnej výchovy ešte viac osvojili a upevnili. [foto]        

12.11.2019 -
Návšteva predškolákov v ZŠ
Dňa 12.11.2019 predškoláci z 5. triedy navštívili ZŠ na ul. Komenského 2. Pani učiteľka PaedDr. Gurová previedla deti po priestoroch základnej školy, zoznámila ich s jednotlivými triedami, učebňami, ukázala im oddychové zóny na chodbách, ktoré zdobili rôzne ocenenia a výtvarné práce žiakov. Následne navštívili lego učebňu, kde deti pracovali podľa pokynov pani učiteľky. V závere si práce zhodnotili a pani učiteľka deťom prisľúbila, že na najbližšom stretnutí sa pôjdu pozrieť do triedy, v ktorej sa učia prváci a že si aj prácu prváka vyskúšajú. [foto]         

08.11.2019 -
"Na ceste pozor daj" - beseda
Dňa 08.11.2019 navštívil MŠ pán kapitán Logan z Policajného zboru v SNV, aby deťom porozprával prostredníctvom prezentácie "NA CESTE POZOR DAJ"  a videa "EMKA TO VIE" ako sa správne správať na ceste a na chodníku a čo majú deti robiť v prípade, ak ostanú doma samy. Pán kapitán priniesol deťom pexesá s dopravnými značkami, reflexné vesty a pracovné zošity, vďaka ktorým si svoje nadobudnuté vedomosti môžu aj overiť. Tejto zaujímavej besedy sa zúčastnili deti z 3. a 5. triedy. Pánovi kapitánovi ďakujeme.        

25.10.2019 -
Mesiac úcty k starším
Dňa 25.10.2019 si naši predškoláci zo 4. triedy, pod vedením p. uč. Haniskovej a p. uč. Böttcher, pripravili pásmo piesní, básni a tancov pre starkých nášho mesta z Klubu dôchodcov - Rozmarín. Táto krásna akcia sa konala v poobedňajších hodinách v reštaurácii Venuša. Počas celého vystúpenia panovala radostná až dojímavá atmosféra. Prítomní sa tešili z prítomnosti detí a odmenili ich nielen potleskom, ale aj sladkou maškrtou. Touto aktivitou si deti rozšírili vedomosti z kultúrno-spoločenského a prosociálneho správania. [foto]        

21.10.2019 -
Deň jablka
Deň 21. október je vyhlásený za Svetový deň jablka. Aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, pripomenuli sme si ho rôznymi tvorivými aktivitami aj v našej škôlke. Deti sa dozvedeli o význame jabĺčka pre zdravie a čo všetko sa dá z jabĺk vyrobiť. Samozrejme nechýbala ani ochutnávka. Deti si mohli zamaškrtiť nielen na jabĺčkach, ale aj na jablkovom pyré, ktoré si s p. učiteľkami pripravili. [foto]      

08.10.2019 -
Stretnutie so zubárkou
Dňa 08.10.2019 pani zubárka MUDr. Košalová navštívila našu materskú školu, aby nám porozprávala ako sa správne starať o svoje zúbky. Názorne  deťom ukázala akou kefkou a akým spôsobom je potrebné si zúbky umývať. Poučila deti o tom, z akých častí sa zub skladá, ako sa mení mliečny chrup za trvalý a koľko zubov budú mať ako dospelí. Na záver deťom zdôraznila, že večerné umývanie zúbkov je veľmi dôležité, preto by si ich mali umývať spolu s rodičmi. Deti poďakovali pani zubárke za návštevu darčekom, ktorý vlastnoručne vyrobili. [foto]        

24.9.2019 -
Turistická vychádzka
Dňa 24.9.2019 sa deti našej MŠ, spolu s p. učiteľkami, vybrali na krátku jesennú turistickú vychádzku do okolia Hornádu. Cestou sme sa zahrali na oberačov ovocia, pozorovali zmeny v prírode, rôzne stromy, kríky i divé kačky. V cieli našej cesty sme si oddýchli, pochutnali na dobrotách zabalených v plecniačikoch a zahrali sa rôzne pohybové a environmentálne hry. [foto  -
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.