MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MŠ KOMENSKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OZNAMY
13.01.2021 - Mesačný príspevok za Január
Oznamujeme rodičom, ktorí v januári zaplatili poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ a dieťa v januári do MŠ nechodilo, sa tento poplatok presúva na február.

13.01.2021 - Mesačný príspevok
Mesto Spišská Nová Ves vydalo všeobecne záväzne nariadenie (VZN) č.6/2020 s účinnosťou od 01.01.2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Výška mesačného príspevku za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je schválená na 18,00 €. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 10-tého v danom kalendárnom mesiaci.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.
Pre rodiny so 4 a viac deťmi od 3 do 15 rokov sa príspevok znižuje o 50 %. O znížení príspevku rozhodne riaditeľ školy, po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zníženie príspevku sa uplatní od mesiaca nasledujúceho po doručení žiadosti zákonného zástupcu.

05.01.2021 - Oznam
Oznamujeme rodičom, že na základe súčasnej pandemickej situácie a odporúčaní ministerstva školstva sa MŠ otvorí 11.01.2021 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Prevádzka sa bude realizovať v dvoch triedach, a to takto:
- v 1. triede budú deti z 1. a 2. triedy
- v 3. triede budú deti z 3., 4. a 5. triedy


17.12.2020 - Vianočné prázdniny
Oznamujeme rodičom, že pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a nízky počet nahlásených detí bude materská škola od 21.12.2020 do 05.01.2021 zatvorená. Od 07.01.2021 bude prevádzka v dvoch triedach pre nahlásené deti, a to takto:
- v 1. triede budú deti z 1. a 2. triedy
- v 2. triede budú deti z 3., 4. a 5. triedy
Od 11.01.2021 bude prevádzka v materskej škole v bežnom režime. Prajeme Vám pokojné a v zdraví prežité viano
čné sviatky.

09.12.2020 - Výtvarná súťaž "Policajti v našom meste"
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach pripravilo v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v SNV pre deti Košického kraja výtvarnú súťaž pod názvom "Policajti v našom meste". Tejto súťaže sa zúčastnili deti zo 4. a 5. triedy. Výtvarné práce detí boli výsledkom toho, ako vnímajú náročnú prácu príslušníkov policajného zboru. Naša materská škola v tejto súťaži získala v 1. kategórii - žiaci materských škôl 3. miesto. Toto krásne ocenenie patrí T.M. zo 4.triedy. Srdečne blahoželáme.

03.12.2020 - Mikuláš
V tento deň, aj napriek súčasnej zložitej situácii, si Mikuláš našiel spôsob a prišiel navštíviť deti našej materskej školy. Deti ho s napätím vyčkávali netradične na školskom dvore a o to viac boli prekvapené, keď prišiel v sprievode anjela a čerta. Deti ho privítali básničkami, pesničkami a za odmenu dostali balíčky plné sladkostí a ovocia. Túto milú akciu pre naše deti pripravilo vedenie nášho mesta v spolupráci s Centrom voľného času. Ďakujeme [foto]

01.12.2020 - Zdobenie vianočného stromčeka
Už tradične deti z materských škôl zdobia vianočné stromčeky na námestí nášho mesta. Aj tento rok sa predškoláci z našej MŠ podujali na túto zodpovednú úlohu. S výrobou ozdôb im pomáhali aj deti z ostatných tried za pomoci svojich pani učiteliek. Tieto stromčeky budú okolie Radnice zdobiť počas celých vianočných sviatkov. [foto]

09.11.2020 - PREVÁDZKA MŠ PO 2. CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ
Oznamujeme rodičom, že od 10.11.2020 (utorok) bude prevádzka v MŠ prebiehať vo všetkých triedach v štandardnom režime.

05.11.2020 - OZNAM
Oznamujeme rodičom, že dňa 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020 (pondelok) bude MŠ zatvorená.

02.11.2020 - PREVÁDZKA V JEDNOTLIVÝCH TRIEDACH
Od 03.11.2020 bude prevádzka spustená v triedach 1,2,3 a 4 v zaužívanom režime. Trieda č. 5 bude zatvorená až do odvolania.

02.11.2020 - PREVÁDZKA MŠ PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ
Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády SR, vydalo MŠ SR dňa 01.11.2020 "Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania". Základné princípy tohto usmernenia sú:
- Pozitívny človek: celá domácnosť ostáva v domácej izolácií 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky). Určuje to vyhláška č. 15 ÚVZ.
- Negatívny človek: nosí pri sebe potvrdenie (certifikát), ktoré sa požaduje pri vstupe do objektu materskej školy. Určuje to vyhláška č. 16 ÚVZ.
- Netestovaný človek: nemôže vstúpiť do objektu materskej školy. Rodičom odporúčame, aby v takomto prípade dieťa nedávali do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní. Určuje to vyhláška č. 16 ÚVZ.

Milí rodi
čia, o spustení prevádzky v jednotlivých triedach Vás v priebehu dňa ešte budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

29.10.2020 - Jesenné prázdniny - aktualizácia na základe rozhodnutia MŠ SR z dňa 27.10.2020
Na základe zisteného nízkeho záujmu rodičov o prevádzku MŠ počas jesenných prázdnin bude materská škola dňa 30.10. (piatok) a 02.11.2020 (pondelok) zatvorená. Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin v dňoch 06.11. (piatok) a 09.11.2020 (pondelok) bude ešte dodatočne upresnená. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

26.10.2020 - Jesenné prázdniny - ZMENA!
Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia MŠ SR z dňa 23.10.2020 sa jesenné prázdniny vzťahujú aj na všetky materské školy, t. j. 30.10. (piatok) a 02.11.2020 (pondelok) a taktiež aj 06.11. (piatok) a 09.11.2020 (pondelok). V pondelok po testovaní sledujte na našej web stránke pokyny o organizácii našej MŠ na nasledujúci týždeň. Prosíme rodičov, aby prípadnú karanténu a to nielen teraz po celoplošnom testovaní, ale aj počas trvania tohto epidemiologického stavu, oznámili tr. učiteľovi alebo p. riaditeľke.

13.10.2020 - Jesenné prázdniny
Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia mesta Spišská Nová Ves sa prerušuje prevádzka materských škôl počas jesenných prázdnin t. j. 29.10 a 30.10.2020. Po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu protiepidemiologických opatrení.   

21.09.2020 - POKYNY PRE RODIČOV - aktualizácia
Milí rodičia, prosím preštudujte si v prílohe aktualizované pokyny a organizačné opatrenia na základe rozhodnutia Ministerstva školstva. [tu].

28.08.2020 - POKYNY PRE RODIČOV v šk. roku 2020/2021
Milí rodičia, prosím preštudujte si v prílohe pokyny a organizačné opatrenia v šk. roku 2020/2021 [tu].
Príloha
č. 3 [tu]

OZNAM - Hry a aktivity pre deti
vzdelávacie programy:
- pre mladšie deti [tu]
- pre staršie deti [tu]  - je potrebné zada
ť heslo: ucimesadoma (na spustenie programu nie je potrebné registrovať sa ako žiak)

webové stránky:
- naše deti deti
čky [tu]
- pre u
čiteľky [tu]
- krokotak [tu]
- eduworld [tu]

pracovné listy na stiahnutie:
- po
čty [tu]
- písaná re
č [tu]
- písmenkovo [tu]
- v sieti [tu]
- jarná knižka [tu]
- povolania [tu]

rozprávky na po
čúvanie [tu]  -
Copyright © 2018. Materská škola Komenského Spišská Nová Ves. All Rights Reserved. Design 2018 by MG.